ในโครงการก่อสร้าง จะต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลัก เป็นใครบ้าง

ในโครงการก่อสร้าง จะต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลัก เป็นใครบ้าง

งานก่อสร้าง เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษแบบเฉพาะตัว โดยมีความแตกต่างจากการงานในระบบอุตสาหกรรมอย่างมาก การดำเนินงานก่อสร้างจึงต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ ระยะเวลาและต้นทุนของการก่อสร้าง ดังนั้นจำเป็นยิ่งนักที่จะต้องวางแผนการดำเนินงานเป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้ว ผู้เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างจะแบ่งได้เป็น 3+2 กลุ่มหลักๆ ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ประสานงานกัน โดยแบ่งได้ดังนี้

เจ้าของโครงการ

เป็นเจ้าของโครงการ เป็นผู้จ่ายเงินให้แก่นักออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยหน้าที่หลักของเจ้าของนั้น สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

 • เป็นผู้ระบุถึงรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ แก่โครงการ เช่น ความต้องการในการใช้งานอาคาร ปริมาณน้ำมันดิบที่จะต้องนำมาใช้กลั่นต่อวัน ปริมาณของก๊าซที่จะต้องส่งไปตามท่อใน 1 ชั่วโมง ฯ
 • เป็นผู้กำหนดว่าจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการในระดับใดบ้าง เช่น กระบวนการตรวจทาน (Review Process) รายละเอียดรายงานต่างๆ ที่ต้องการ (Required reports) ฯ
 • เป็นผู้กำหนดปัจจัยต่างๆ โดยมีผลกับต้นทุนโดยรวม การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ กำหนดช่วงเวลาของงานหลัก (Major Milestones) และวันสิ้นสุดโครงการ

ผู้ออกแบบ

ผู้ออกแบบจะประกอบไปด้วยสถาปนิกและวิศวกรด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเป็นผู้ตีโจทย์ความต้องการของเจ้าของให้มาอยู่ในรูปของการออกแบบและรายการข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทำการก่อสร้างตามที่เจ้าของโครงการต้องการได้อย่างถูกต้องตรงใจ โดยทั่วไปจะมีหน้าที่ดังนี้

 • เป็นผู้รับผิดชอบการคำนวณการออกแบบให้ตรงไปตามทางเลือกต่างๆ
 • จัดทำแบบรูป และรายการข้อกำหนดให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการ
 • การออกแบบจะต้องทำตามบทบัญญัติ ข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
 • การออกแบบจะต้องมีกำหนดระยะเวลาที่สอดคล้องกับกำหนดเวลาหลักที่เจ้าของต้องการ และควรสอดคล้องกับกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างของผู้รับเหมา
 • ตรวจงานก่อสร้างเป็นบางครั้งบางคราวขึ้นอยู่กับความเหมาะสม พร้อมแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ
 • ตรวจแบบรายละเอียดในการก่อสร้าง (Shop drawing)
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างคร่าวๆ ให้เจ้าของโครงการได้ทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง
 • กลั่นกรองการขออนุมัติการใช้วัสดุของผู้รับเหมาก่อสร้าง

* เราพร้อมทำงานร่วมกับนักออกแบบ เพื่อสร้างสรรชิ้นงาน ตัดเลเซอร์ ฉลุลายเหล็ก เพื่อการตกแต่ง อาคาร สถานที่ ตามความต้องการของผู้ออกแบบ ให้สวยงาม มีคุณภาพ *

การออกแบบค่อนข้างมีผลกระทบต่อคุณภาพ และราคาของการก่อสร้างอย่างมาก เพราะฉะนั้นผู้ออกแบบจะต้องทำงานประสานร่วมกันกับฝ่ายเจ้าของงาน เพื่อที่จะสามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของงานมากที่สุด

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้มีบทบาทหน้าที่ทำงานให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา โดยประกอบแบบรูป รายการข้อกำหนด ขอบเขตของงานและเงื่อนไขสัญญาอื่นๆ ขั้นตอนของการก่อสร้างนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะมีผลต่องบประมาณ และระยะเวลาที่อาจจะล่วงเลยบานปลายได้ อีกทั้งการใช้งานโครงการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาก็มีผลอย่างมากจากคุณภาพงานที่ดำเนินการในระหว่างการก่อสร้าง

 • ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องประมาณราคาค่าโครงการให้ออกมาใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยการจัดทำกำหนดเวลาทำงานให้ออกมาในแนวทางที่เป็นไปได้ การจัดระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ควบคุมต้นทุน กำหนดระยะเวลาและคุณภาพของงาน

และนอกเหนือจาก 3 กลุ่มหลักๆ ที่ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้ว การทำงานโครงการก่อสร้างนั้นจะต้องมี กลุ่มหรือตัวแทนในการเข้ามาตรวจสอบดูแลงานแทนเจ้าของโครงการ สำหรับกรณีที่เจ้าของโครงการไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูด้วยตนเอง หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างหรือการควบคุมงานก่อสร้างแต่อย่างใด โดยกลุ่มต่างๆ และหน้าที่ของกลุ่มพอจะสรุปได้ดังนี้

ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง

หน่วยงานขนาดย่อม โดยมีวิศวกรหรือสถาปนิก เศรษฐกร ผู้ประมาณราคา และช่างเขียนแบบ ฯ โดยจะทำหน้าที่เป็นดั่งที่ปรึกษาให้แก่เจ้าของโครงการนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งโครงการสร้างแล้วเสร็จ โดยทั่วไปจะมีหน้าที่ในการช่วยเจ้าของโครงการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งหมด ทั้งทางด้านเทคนิควิศวกรรมและด้านการเงิน
 • คัดเลือกผู้ออกแบบโครงการ
 • จัดทำการประมาณราคาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การประมาณอย่างหยาบจนกระทั่งถึงการประมาณราคาโดยละเอียด
 • คอยให้คำปรึกษาผู้ออกแบบในฐานะเป็นที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้าง กำหนดช่วงเวลาของการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • คัดเลือกผู้รับเหมาขั้นแรก (Pre-qualification)
 • ทำการร่างเอกสารประกวดราคา ต่อรองราคาและการเซนต์สัญญา
 • ควบคุมงานก่อสร้าง โดยทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเจ้าของงาน
 • ทำหน้าที่ประสานงานของทุกฝ่าย รับและจ่ายเอกสารต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านก่อสร้างที่ตนเองรับผิดชอบอยู่

ผู้บริหารโครงการเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกือบทุกอย่าง ยกเว้นในส่วนของการออกแบบและการแก้ไขแบบ ดังนั้น ผู้บริหารโครงการจึงมีส่วนที่จะทำให้ราคาค่าก่อสร้างถูกหรือแพง และทำให้งานออกมาดีหรือไม่ดีได้ทั้งสิ้น

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

คอยทำหน้าที่ตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อคอยเช็คดูว่างานนั้นออกมาตามแบบรูปและข้อกำหนดในสัญญา ข้อตกลงการว่าจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือไม่ เรียกว่าเป็นผู้คุ้มครองด้านผลประโยชน์ของเจ้าของงาน ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่มักเน้นไปทางด้านเทคนิควิศวกรรม โดยพอจะสรุปออกมาได้ดังนี้

 • เป็นดั่งตัวแทนเจ้าของงาน โดยจะคอยทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพงานจากผู้รับเหมาในระหว่างที่กำลังทำการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป ข้อกำหนดรายการก่อสร้างและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง
 • ควบคุมคุณภาพงานขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้
 • ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นทางธุรกิจอันเกิดจากความผิดพลาดในระหว่างการทำงานที่จะทำให้ต้องสูญเสียซึ่งทรัพย์สิน
 • ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยอาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาด ความประสาท เข้าใจผิดหรือความไม่รับผิดชอบของผู้ทำงาน
 • เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้งานออกมาสำเร็จถูกต้อง ได้มาตรฐานและความปลอดภัย

ขอบเขตการรับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลัก โดยการทำงานของแต่ละโครงการ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือทำงานที่ไม่มีใครทำ

บริการที่เกี่ยวข้อง

เหล็กฉลุลาย

เหล็กฉลุลาย

รับฉลุเหล็ก รับทำเหล็กฉลุลาย ตัดเลเซอร์ตามแบบ สำหรับงานตกแต่งอาคาร สถานที่ งานละเอียด แม่นยำ คมชัดสวยงาม แกะสลักเหล็กฉลุลายด้วยเครื่องจักร... รายละเอียด